Så arbetar vi

Vårt arbetssätt är Reggio Emilia-inspirerat. 

Reggio Emilia-filosofin bygger på ett pedagogiskt förhållningssätt som är förankrat i en djup respekt för barnet samt en övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta med en stark inneboende drivkraft att utforska världen.

Barns delaktighet som en tillgång

Vi har en stark tilltro till det kompetenta barnet. Vi ger barnen flera möjligheter att vara med och påverka genom egna val efter lust och intresse. Vi är lyhörda för hur barnen uttrycker sig och kommunicerar och arbetar i mindre grupper där ditt barns nyfikna frågor får tid och plats, dessa möten kallar vi Lillmöten. Det som barnet lyfter fram som intressant fortsätter vi att bygga vidare på tillsammans. I lek och projekt får barnen rika möjligheter att utveckla sina tankar, idéer och olika lösningar tillsammans med andra. Våra barn ska uppleva att de ingår i en gemenskap där man måste visa respekt och inkludera, oavsett åsikter och inställning.

Lärmiljöer som utmanar

Vår lärmiljö möjliggör utveckling av barns olika kompetenser. Vi skapar miljöer som stimulerar barnen till att utforska och undersöka omvärlden. Vi skapar många olika mötesplatser som bjuder in till kommunikation, relation och samarbete. Lärmiljön stödjer att barnen utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära. Våra barn ska få möjlighet att möta miljöer som bjuder in till fantasi, bygg och konstruktion, skapande i verkstad och ateljé. De ska mötas av digitala miljöer och digitala verktyg. Vår utemiljö ska också bjuda in till möten och spännande material.

Pedagogisk dokumentation som utvecklar lärandet

Genom den pedagogiska dokumentationen, observation, reflektion och analys kan vi upptäcka vad som väcker barnens intresse, hur barnen tänker och handlar i olika sammanhang. Dokumentation och reflektion ger oss möjlighet att forma och utveckla innehållet i den pedagogiska verksamheten. I den pedagogiska dokumentationen upptäcker vi vilka lärprocesser barnen är inne i och kan därmed synliggöra dem för barn, pedagoger och föräldrar/vårdnadshavare. På så vis kan vi fördjupa och utveckla våra kunskaper och lärandet tillsammans.

Projekt som fångar barnens nyfikenhet

För att barnen ska få lära i ett meningsfullt sammanhang arbetar vi tillsammans i projekt. I våra fyra förskolor i S:t Jörgen arbetar vi med en gemensam projektrubrik under en längre tid där barn och pedagoger fördjupar sig i olika projekt. Ett exempel på tema är “Barns relationer till en plats”.

För att ta vara på nyfikenheten hos barnen formulerar vi tillsammans en eller flera nyfikenhetsfrågor. Nyfikenhetsfrågorna hjälper oss att hålla en riktning i projektet. Barnens hypoteser och tankar driver projekten vidare.