Om oss

På våra förskolor vill vi bidra till att skapa ett samhälle med människor som tar plats och vet att de är viktiga, som vågar synas och höras i olika sammanhang på ett positivt sätt.

Vi ska bidra med möjligheter så att barnen kan bli demokratiska världsmedborgare, de medmänniskor som vi vill leva med i framtiden i Helsingborg, i Sverige, i världen.

Våga språnget – vinn världen!

På våra förskolor har vi fokus på den lilla människan, ditt barn. Detta är en plats för ditt barn att våga. Våga leka och fantisera. Våga göra misstag och prova nytt. Våga testa olika roller i små och stora sammanhang, med fler kamrater och fler vuxna.

På våra förskolor testar vi och provar saker tillsammans så att barnet sedan vågar ta steget ut i världen, i ett större sammanhang. När barnen får visa för världen vad de gör och tänker, blir barnen synliggjorda – inför varandra, pedagogerna och föräldrarna. När barnen ser att deras röster blir hörda och att deras röster leder till nya tankar hos andra, lär de sig att de har en viktig röst och att de får vara med och påverka – nu och i framtiden. Och att vi alla tillsammans är lika viktiga. Så blir varje barn en världsmedborgare för den egna förskolan.

Våga språnget – vinn världen!
När jag blir sedd och hörd blir jag trygg.
När jag är trygg, vågar och kan jag se andra.
När jag är tillsammans med andra,
tar jag ansvar och känner mig delaktig.
När jag är delaktig, känner jag lust och glädje.
Då lär jag mig för livet!
S:t Jörgens förskolors vision och värdegrund

Pedagogiska ställningstagande – våra värdeord

Genom att vi arbetar i projekt där barnens frågor och hypoteser är i fokus, undersöker vi tillsammans och skapar förutsättningar för ett grupplärande där kompetenta barn tillsammans med kompetenta vuxna utvecklas och utmanas. Genom projekten visar vi att vi lär på olika sätt, med olika språk och att det finns ett värde i att vara många! Genom att låta våra barn och deras projekt ta  plats inte enbart på den egna förskolan utan även i staden och genom att nätverka och berätta om våra projekt ger vi barnen möjligheter att vara världsmedborgare.

Världsmedborgare

Vi ser förskolan som en demokratisk mötesplats. Vi vill att våra barn ska känna att de är med i ett demokratiskt sammanhang, att de kan vara delaktiga och ha inflytande över sitt lärande tillsammans med sina kamrater. Vi vill att våra barn ska få ta plats i det offentliga rummet, att de ska synas i samhället, att de ska få känna att de är världsmedborgare!

Kompetenta barn

Alla barn har kompetenser när de börjar i förskolan. Barns olika tankar och lösningar ser vi som en tillgång. Tillsammans med en kompetent vuxen och en utmanande lärmiljö skapar vi förutsättningar för barnet att utveckla och få användning för sina kompetenser.

Undersökande

Barn undersöker på olika sätt med olika språk och behöver ges rika möjligheter att göra detta i olika sammanhang. Genom att erbjuda en utmanande lärmiljö som ger möjlighet till möten med olika material och verktyg bjuder vi in barnen till nyfikenhet och undersökande. På så vis fördjupas barnens lärande och projekten utvecklas.

Projekt

Ett projekterande arbetssätt utgår från barnens frågor och hypoteser. Barnens nyfikenhet och lust att lära driver projektet. Pedagogens roll är att med stöd i den pedagogiska dokumentationen utmana barnen till ett fördjupat lärande med koppling till de olika målområdena i förskolans läroplan, Lpfö98/16.

Grupplärande

I våra förskolor ser vi kraften i grupplärandet, att lära tillsammans. Vi ser grupplärandet som en kreativ och lärande process, men i det också en uppmärksamhet på det enskilda barnet som en del av gruppen. Tillsammans är vi betydelsefulla.